Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

Åndelige Inspiratorer

 
BEVIDSTHED & OPMÆRKSOMHED

I. Bevidsthed & evolution

II. Hvad er opmærksomhed
III. Hvad er bevidsthed
IV. Usamtidige styresystemer
V. Tankeoperativsystemet
  
DEN INDRE OG DEN YDRE PERSON
Det sensitive nervesystem

Den indre og den ydre person
Den ydre person og kontrolsamfundet
Kun den indre person kan meditere

Den indre krigers hellige sår
 

SJÆLENS SOMMERFUGL
Supervågenhed - den Hellige Gral
Frigørelsen fra eller af jeg'et
Meditativ spatialisering

Meditativ pixellering
Frigørelsen af det større jeg
Sjælens Sommerfugl
 

 
HISTORIE, FILOSOFI & VIDENSKAB

Meditation, religion, videnskab og filosofi
Meditation og sekterisme
Jeg'ets udviklingshistorie
Meditation og metabevidsthed

Meditation & symboler
Jesus i Buddhas fodspor

 

SPØRGSMÅL TIL MEDITATION

Er meditation en mirakelkur?
Er det narcissistisk at meditere?
 
MEDITATIVE VISIONER

Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Gud ønsker at blive Menneske

Singularitet, Meditation og Entheogener
Meditation og Kærlighed
Meditation og Sandhed
Om mig selv
 


 

 


  


KUN DEN INDRE PERSON KAN MEDITERE
                                                                 Meditation i sårbar styrke

Riv din maske af!
Dit ansigt er gloriøst
Rumi

Fremstå som du er,
vær som du fremstår
Rumi

Et menneske har mange lag hud, der dækker dets hjertes dybder.
Mennesket kender så mange ting; det kender ikke sig selv.
Ja, tredive eller fyrre skind eller huder, magen til en okses
eller bjørns, lige så tykke og hårde, dækker sjælen. Gå ind
på jeres egen grund og lær jer selv at kende der.
Meister Ekchart

Ofte hører jeg fra mennesker, der er begyndt at meditere, at deres meditationsritual ikke længere rigtig fungerer, og at de efterhånden sidder og keder sig eller er forstyrrede af tanker. De efterspørger derfor mere undervisning og flere teknikker.
 
Det er vort ego, der efterspørger teknikker og faste meditative rutiner. Egoet er en form for ydre kontrol-jeg, der består af tankestrategier, der gør os i stand til at handle rationelt. Dette overlevelses- og beskyttelsessystem er anvendeligt til at skaffe os brød på bordet. Det fungerer imidlertid dårligt som meditationsmotor.
   
Derfor gentager jeg min egen livserfaring som et mantra overalt på meditation.dk:
 
Jeg kan ikke meditere ... Jeg kan derimod lade mig meditere.
 
Meditation er en spontan og ukontrollabel proces, som man kan overgive sig til ved årvågent ingenting at gøre.

I overgivelse er der hverken plads til forståelse eller viljesbaseret handling.
Så jo mere man prøver at forstå og kontrollere meditation, des mere 'tør' og uinspireret vil den blive.
 
Man kan ikke med sin forståelse og vilje skabe et meditativt flow.
Man kan ikke body builde bevidsthed.
 
Hvad der står i vejen for meditation er imidlertid dybt påvirkeligt af forståelse og vilje.
Mit intellekts opgave er at indse, at det dybest set ikke er i stand til at forstå meditation, og derfor heller ikke kan skabe eller kontrollere processen.
 
Dernæst er min opgave at forstå, hvad der forhindrer Meditation frem for at finde ud af, hvordan jeg mediterer. Jeg kan for eksempel ved hjælp af mit intellekt anaylsere og udpege de livssituationer, hvor Meditation ikke sker af sig selv.
 
For den, der føler sig draget til et liv i meditation, vil det altid være vigtigt at spørge sig selv, om man er i den rette arbejdssituation, og hvorvidt man omgås mennesker, som selv er i flow. Denne form for analytisk selverkendelse er i de fleste tilfælde en nødvendig fejekost, en livs-GPS, der gør, at vi kan identificere alle de situationer, hvor vi sandsynligvis ikke vil være i flow og derfra langt fra den flod inde i os selv, der kan føre os ud til havet.
 
Nu er spørgsmålet: Hvis jeg ikke kan finde ud af at meditere, hvem er det så, der gør det?

DET SENSITIVE MENNESKE ER DESIGNET TIL MEDITATION
Hvor Buddha pegede på månen, er det nu på tide at pege på månen, som den spejles i  følelseshavet i det indre kropsrum. At Meditere bliver i denne sammenhæng en betegnelse for den proces, hvor den rene opmærksomhed spontant gennemscanner den indre krop for derigennem gradvist at opløse dette kropsrums blokeringer og følelsesmæssige sår. Feel to heal. Wellness er her et biprodukt, og netop ikke et mål for enden af en kontrolleret meditativ praksis.
 
Selvreferentielt feed back opstår kun i følsomhed
Som ofte nævnt på Meditation.dk er et hel centralt og overset aspekt i selve det meditative fænomen det selvreferentielle feed back, der opstår, når en sensitiv opmærksomhed vender sig mod sig selv på samme måde som en mikrofon, der kommer for tæt på en højttaler.

Forudsætningen for den anstrengelsefri meditation skabes nemlig i det introverte bio-feed back som kun sansemikrofonens følsomhed kan skabe.
 
Det er her vort nye nervesystem har sin helt store styrke: selve følsomheden er nøglen.
Det er en hel ny nøgle beregnet til at åbne en dør vi endnu ikke har set.
 
Fortidens nøgler kan ikke åbne fremtidens døre.
 
DET MEDITERENDE DYR
Det gør mig, den indre person, det lille dyr inde i kroppens sansede rum.
Kun når jeg har fuld kontakt med dette mig, og villigt lader det tage styringen, vil meditation ske spontant.Både sex og Meditation er baseret på lyst. Den indre person elsker at meditere, fordi det indre flow i Meditation er lystbetinget. Umiddelbar behovstilfredsstillelse, i videre forstand lyst og leg er den bedste motivation for det indre mig. Lyst kræver imidlertid, at jeg giver slip på kontrollen. Ligesom den, der anvender teknik under samleje, fjerner sig fra sit eget naturlige instinkt, så kan ingen 'teknikke' sig til meditativ lykke.
  
Grunden til, at jeg er blevet siddende i min meditation år efter år er, at det føles godt for den lille abe inde i mig og ikke fordi, jeg havde planlagt det ud fra et ønske om at blive et bedre menneske.
 
Meditation er derfor lige så let og svært som kærlighed. På samme måde som vi aldrig bliver herrer over kærlighed, så undviger meditation den, der rækker ud efter den.
 
Hvis meditation ikke lidenskabeligt elsker at meditere dig, så vil du blot spilde din tid, hvis du prøver på det. Vent hellere til inspirationen er der på samme måde som surferen, der venter på den rigtige bølge. 
 
Når den rigtige bølge er der, og du er vågen og opmærksom nok til at se og føle den komme, så kan du frydefuldt surfe den i et opmærksomheds-flow, en ordløs strømmende sansning i kroppens indre rum. Hvis du i dette nu vil andet end det dette nu giver dig, så vil du omgående blive kastet af bølgen. Det er denne flydende følelse, der er livets mening, for i samme øjeblik den er der, så holder alle spørgsmål op.
 
Meningen med livet findes ikke i en gylden krukke for enden af tankerækkernes regnbue. Det indre meditative flow er langt nærmere en kunstnerisk handling, hvor kunstneren selv er kunstværket. Vi mediteres som en danser i fri dans. Denne flow-danser  lever af og i opmærksom stilhed. Han gentager aldrig sig selv, men kultiverer livets altid friske livssvar i alle dets uforudsigelige og uregerlige former.
 
Den tåbelige indre person
Den indre persons følelsesmæssige velbefindende og mulighed for vækst er altafgørende for vor livskvalitet. Den indre person er imidlertid ikke i sig selv noget ideal. Den er ofte barnlig, dyrisk, egoistisk og fordomsfuld og derfor kan der være mange gode grunde til, at den langsomt eftertænksomme jeg-side af os selv har spærret mig inde og ofte så langt væk, at jeg ikke engang er klar over eksistensen af uregerlige mig. At bringe den indre person ud i verden kræver mod. For når man slipper sig selv ud, risikerer man at ens liv, som man kender det, går i opløsning.
 
Problemet er imidlertid, at fængselsstraf ikke forbedrer den indsatte, men tværtimod skaber grobund for mere kriminalitet. Undertrykkende og disciplinære tanker har, uanset hvor kloge de er, svært ved få det indre mig-dyr til at ændre sig, for det indre dyr forstår ikke ord. Det forstår berøring, men ikke ord. Den vise tankedel i os holder derfor sin fornuftsprædiken for døve ører.
 

DEN INDRE PERSON I DEN YDRE PERSON

When I saw you I fell in love
and you smiled because you knew
William Shakespeare

Hvad skal nu møde den indre person ved de åbnede fængselsdøre?
 
Supervågen opmærksomhed
Det skal ren tankefri opmærksomhed og bevidsthed kultiveret i meditation!
 
Det er mit åbenbaringsfunderede postulat, hvor den eneste evidens jeg har er mit eget livs walk and talk.
 
Den største gave vi kan give til et andet menneske er ren vågen, tankefri opmærksomhed.
Giv nu denne opmærksomhedens gave til dig selv. Hvorfor forstår den indre person opmærksomhed? Det gør den, fordi den kan mærke op-mærk-somheden. Den indre person føler. Dens selvrefererende system består af opmærksomhed. Følesansen er vort største og vigtigste organ. Den sørger for sansningen i overfladehuden, og meget vigtigere: Den registrerer det ufatteligt varierede hav af navnløse sansninger i den indre krop.
 
Uden denne opmærksomhed vil den indre persons være i en elendig forfatning. I ren opmærksomhed er der intet at forstå. Der er kun plads til følelser, for den indre person er frem for alt et bundt af følelser.
  
I et liv kultiveret i meditation vil man efterhånden være i stand til at bypasse det overophedede tanke-operativsystem. Hvad træder i stedet? Det gør et helt nyt intuitivt supervågent og superopmærksomt operativsystem næsten fri fra kognitiv navigation. I den supervågne opmærksomhedstilstand kan man leve lykkeligt med med 90% færre tanker.
Her er vi ikke blot opmærksomme, men også klar over, at vi er opmærkomme.
 
Vi har to brug for to vinger i vor himmelflugt. Den ene er kropslig følt opmærksomhed. Den anden er supervågen, tankefri bevidsthed.
 
Visionen er at få den indre person ud i lyset fra bevidstheden og varmen fra en vågen fortællingsfri opmærksomhed, så den kan vokse sig stor og vis som et træ i et eventyr.

Supervågen, men tankefri opmærksomhed rettet indad mod kroppens dunkle rige vil langsomt gøre, at den ydre og indre person i stedet for at slås begynder at smelte sammen til et sammenhængende væsen. Dette tager tid... lang tid... for Rom blev ikke bygget på en dag. For denne sammensmeltning skabes af vort livs mikrohandlinger. Vi er sammensat af mikroøjeblikke. Hver gang du kommer i tanke om det, ikke blot i meditation, men også i løbet af dagen, så ret opmærksomheden indad i et uskyldigt a-ha. Hver gang vi vågent sanser os selv i ordløs opmærksomhed, skaber vi en lille mikroændring i vort liv i den rigtige retning. Derfor er blot et enkelt sekund i tanketom indre kropsopmærksomhed en sejr.
 
Idealet er her at kunne sige om sig selv: Jeg hviler i mig selv. Jeg er hjemme i mig selv.
 
Jeg
bor i en lejlighed ... Mig bor i min krop... Kroppen er mig's hjem.
Meditation skaber en glad mig, der føler sig hjemme i kroppen.
 

Ringe i vandet fra mig til jeg til dig.
Den nærsansede intimitet mellem jeg og mig konstituerer ikke blot vort forhold til os selv, men også vort forhold til verden. Når jeg hviler i mig Selv, genskabes denne relation som ringe i vandet til vore nære relationer og vore omgivelser. Des mere jeg elsker mig selv, jo mere kan jeg favne hele verden.
 
Jeg genkender mig selv i sympati i det jeg møder og ser.
 
Den indre person kan kun blive mediteret ved at begive sig ud i dagslyset. Det giver sjælen mulighed for at ånde ud gennem den ydre persons sprækker.

Meditation er selvkærlighed.
 

Meditation er feed back
Den spontane meditation opstår som et neurofeed back mellem en ren og klar opmærksomhed og kroppens indre energetiske liv. I dyb meditation når dette feed back et point of no return der kan sammenlignes med, at du tager en mikrofon op foran en højttaler og skruer op for indgangsfølsomheden, indtil mikrofonen går i selvsving med højttaleren.
 
Meditation er i den forstand et spontant og anstrengelsesfrit selvforstærkende bio-feed backfænomen. I denne tilstand forstærker kroppens sansninger sig selv i et loop skabt af ren og intens opmærksomhed og vågen bevidsthed.

Den indre persons følelsesliv vokser i intensitet og modenhed i den opmærksomhed og bevidsthed der til gengæld næres af og vokser ved hjælp af det brændstof som den indre persons sanse og følelsesliv udgør. Den indre persons følelser og sansninger giver eksempelvis den energi til kognition, der gør at vi f.eks. husker alt det, der interesserer os, men hurtigt glemmer det, der var indlært uden passion.
 

Uden adgang til dette brændstof kan vi ikke opnå større kvantitativ og kvalitativ opmærksomhed og bevidsthed, der igen giver adgang til endu mere af den indre persons energi.
 
Den indre person er i den forstand som eventyrets drage, der vogter guldskatten - blot med den forskel, at dragen nu ikke skal dræbes, men oplyses og opløses i lys og varme fra bevidstheden og opmærksomheden.
 
  
FRA LIVSLØGN TIL ÆRLIGHED I SÅRBARHED

Never wear a mask... To be authentic means to be true to oneself. It is a very, very
dangerous phenomen; only rare people can do that. But whenever people do it, they
achieve. They achieve such beauty, such grace, such contentment that you cannot imagine..
Be true to yourself ... to be oneself ... moment to moment... Never wear a mask.
Osho

Dette feed back forudsætter sanset følsomhed helt ud i de yderste nervespidser, hvor følsomhed bliver til sårbarhed. For uden denne sensitivitet kan din opmærksomhedsmikrofon ikke gå i meditativt selvsving.
 
Spontant selvsving i det meditative flow kræver rent eksistentielt, at du er så ærlig som overhovedet muligt over dig selv. Selv de mindste indre livsløgne forhindrer, at du er i stand til at sanse dig selv nok til at feed back'et mellem dit jeg og mig kan nå det point of no return, hvor du bliver mediteret fremfor at meditere. For livsløgnens opgave er at beskytte dig mod smerte, men uden at forholde dig til denne smerte kan du slet ikke gå i indre selvsving. Vi skal naturligvis ikke dyrke smerte i meditation, men vi skal heller ikke dyrke det modsatte i form af positiv tænkning. Vi skal blot ærligt og ordløst blotlægge og være i det som er.
 
Dette er en af de vigtigste erkendelser her på Meditation.dk:
 
Kun mennesker, der er hudløst ærlige over for sig selv kan blive mediterede.
Kun når du er ærlig, kan du måske få et 'k' foran ordet foræret.

Når den ydre person får overtaget
Der er ofte et komplementært forhold mellem den indre og den ydre person i den forstand, at mange mennesker i dag investerer næsten al deres energi i at udvikle en kompensatorisk ydre person. Den ydre persons opgave er her at skjule den indre persons sårbarhed.
  
Ledere, stærkt ambitiøse mennesker og perfektionister i det hele taget vil ofte have investeret den største del af deres energi i den ydre person alene med det forsæt at kompensere for den indre persons uregerlige fortabthed, en fortabthed som kun vokser sig større i takt med den ydre persons stigende kontrol.
Des mere den ydre person får kontrol over den indre, des mindre vil man være i stand til at mærke sig selv, altså mærke det indvendige og uregerlige liv i det mørke kropsrum.
 
Den ydre persons ironi forhindrer spontan åndelig vækst

Then turn to great and serious objects that makes you feel small and helpless.
Search out the deeper level of things to which irony never decends.

Rainer Maria Rilke, Letters to a young poet

Den ydre person bliver især aktiv, når der er mere end to personer til stede. I grupper overtager den ydre person gennem en form for skuespil, hvor man beskytter sig selv ved at spille sig selv i stedet for at være sig selv.
 
Ofte vil beskyttelsen foregå ved hjælp af ironi, der
bruges for at skjule det indre nærværssår.
 
Ved sociale sammenkomster bliver den ironiske adfærd ofte anvendt til at udkæmpe små hierarkiske magtkampe ved hjælp af næsten usynlige, høflige fornærmelser. Den lille hverdagens demonstration af personligt overskud er det første en garde i sproglige dueller udkæmpet i grænseovergangene mellem alvor og sjov. Denne ironi er kynisk, hvilket aflæses i dens egen selvfortælling, der går ud på, at den kun er ment venskabeligt.
 
Det hurtige humoristiske og ironiske replikskifte er kendt overalt på arbejdspladser. Den optræder eksempelvis, når gutterne er samlet over en enkelt fyraftensøl. Man duellerer med tilsyneladende små ordfinter, hvor gruppen eller gruppens leder instinktivt udvælger et offer.
 
Det er her vigtigt, at offeret selv demonstrerer styrke og selvkontrol ved at le med over sig selv. Det er jo kun for sjov. Det er jo kun ganske små ting, det drejer sig om. Humoren i dette spil går imidlertid altid på, at der vindere og tabere. Modtagerens job er at le med på joken, altså at lære at udvikle sin ydre personlighed som personaskjold, der effektivt kan dække over den indre lille følelse, der igen kan kompenseres hvis modtageren i de friske ironiske dialogers pingpongspil kan returnere en bold, der slår benene væk under afsenderens lille indre barn.
  

I den ironiske flokadfærd opnås i den fælles tilsyneladende uskyldige latter over offerets dumhed en kortvarig frigørelse fra ens eget indre barns elendighed i den fællesskabsfølelse der kommer og går med latteren.
 
Når det indre barn bliver usikkert og såret hos modtageren, opstår hos afsenderen en følelse af magt og kontrol, en kortvarig feel good-fornemmelse af at være ovenpå.
 

Den ydre persons kortlivede styrke er her prydet med lånte fjer og kompenserer for manglende indre flow.
Set i et overordnet perspektiv er vinderen af den ironiske og kyniske samværsform altid den ydre person. Taberen er den indre.

Det kunne måske lyde som om jeg her sidder og er småpyldrende forelsket i mit eget revnede krystalbarn. Det ville det også være i alle andre sammenhænge end den der som sit mål har at opbygge en stærk meditativ gruppedynamik.
Den ironiske samværsform er ikke kompatibel med den meditative proces.

Det er interessant, at der ikke er forsket mere i de psykosociale faktorer, der kan føre til stærke gruppedynamiske oplevelser.
Det er som om de forfærdelige konsekvenser af gruppedynamisk hysteri i Tyskland under 2. Verdenskrig fortrængt denne form for forskning, hvor det modsatte i virkeligheden burde være tilfældet.

Ironi og metabevidsthed
Ironi behøver ikke i sig selv at være en dårlig ting. Ironi kan også være med til at skabe metabevidsthed.  En god ven kan gennem en ironisk og perfekt timet replik få en til at se sig selv udefra.
 
Det er derfor ikke ironien i sig selv der problemet.
 
Det er motivet bag den der er altafgørende.

Denne form for metabevidsthedsskabende ironi trives imidlertid bedst på tomandshånd. I større gruppedynamiske sammenhænge vil der oftest være en laveste fællesnævner, der kun i sjældne tilfælde vil kunne bruge ironien med de rette motivationer. 

 
FÆLLESMEDITATION OG SÅRBARHED
Kun mennesker, der er fortællingsløst og hudløst ærlige over for sig selv kan blive mediterede. Den samme mekanisme gælder i gruppemeditation, hvor der kan opbygges et accellerende opmærksomhedsfelt gennem forbindelsen mellem gruppens individuelle nervesystemer. Grunden er rent neurobiologisk. Den sensitivitet, som ærligheden blotlægger, er en forudsætning for det point of no return, det sansede selvsving der gør, at meditationsfeltets opmærksomhed og bevidsthed kvantitativt og kvalitativt accellererer.

   

Når du er sammen med andre, du ønsker at dele og udvikle menneskelig essens sammen
med, er ærlighed over for den indre persons tilstand derfor afgørende. De indre børn bør bringes ud i lyset. Lad dem lege sammen det eneste sted, hvor de kan blive næret og vokse
sig store og modne. 

There's a bluebird in my heart that want to get out, but I am too tough for him.
I say, stay in there, I'm not going to let anybody see you.
Charles Bukowski


 


Med smil og venlig hilsen Gunnar Mühlmann

Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com